Avtalsvillkor

1. Allmänt

Med ”Beställare” avses den som beställt tjänsten eller den för vars räkning tjänsten utförs. Beställaren specificeras i dokumentet Huvudavtalet/Orderbekräftelsen. Med ”Tjänst” avses den tjänst som specificeras i Huvudavtalet/Orderbekräftelsen Med ”Objektet” avses den plats där Tjänsten ska utföras. Med ”Leverantör” avses den som utför Tjänsten dvs. Marish Hemservice AB, org.nr: 559372–6259.

Dessa allmänna villkor gäller för samtliga avtalade Tjänster om inte annat anges i Huvudavtalet/Orderbekräftelsen. Med ”Uppdraget” avses de Tjänster Marish Hemservice AB utför åt Beställaren, mot ersättning, i enlighet med Huvudavtalet/Orderbekräftelsen. Med ”Huvudavtalet/Orderbekräftelsen” avses den uppdragsbeskrivning som överenskommits mellan parterna. Huvudavtalet/Orderbekräftelsen kompletteras av dessa allmänna villkor.

Dessutom är Konsumenttjänstlagens (1985:716) bestämmelser tillämpliga på Huvudavtalet/Orderbekräftelsen såvitt gäller Tjänster där Beställaren är konsument. Om Beställaren är näringsidkare gäller inte Konsumenttjänstlagen och dessa Avtalsvillkor endast i tillämpliga delar.

En orderbekräftelse kan vara muntlig eller skriftlig.

2. Uppdraget

Marish Hemservice AB skall utföra tjänsten fackmässigt och samråda med beställaren i den utsträckning som det behövs och är möjligt.

Utrustning: Beställaren skall tillhandahålla den utrustning som överenskommit för Tjänstens utförande. Om Beställaren och Marish Hemservice AB enats om att Beställaren ska tillhandahålla material och om material i sådant fall saknas eller ej är iordningställt, levereras detta av Marish Hemservice AB och materialet debiteras enligt faktura. Vidare skall Beställaren tillhandahålla tillgång till varmt och kallt vatten och uttömningsmöjlighet.

Beställd tid: Detta framgår av skriftlig eller muntlig orderbekräftelse.

Bokning: Med bokning avses per telefon, e-post eller formulär på hemsida www.marishhemservice.se av Beställare godkänt förslag på tid för tjänstens utförande. Bokning är bindande och kan endast ändras som beskrivet i punkt 4. Marish Hemservice AB förbehåller sig rätten att ställa in bokad tillfälle. Detta meddelas Beställaren före uppdragets starttid.

Inställelseavgift: Leverantören debiterar förflyttningen till Beställaren samt det material Marish Hemservice AB använder vid varje Uppdragstillfälle. Debitering sker enligt orderbekräftelse eller Huvudavtalet.

3. Typer av uppdrag

Beställaren kan teckna sig för tre olika typer av Uppdrag.

1. Abonnemang med bindningstid inklusive timpott som löper tillsvidare under en fyra veckors period med intervall beskrivet i Huvudavtalet. Abonnemanget kan sägas upp med 30 dagars varsel eller enligt avtal.

2. Abonnemang med bindningstid exklusive timpott som löper tillsvidare under en fyra veckors period med intervall beskrivet i Huvudavtalet. Abonnemanget kan sägas upp med 30 dagars varsel eller enligt avtal.

3. Engångsuppdrag, som specificeras och debiteras enligt Huvudavtalet/orderbekräftelse eller i enlighet med muntlig överenskommelse.

4. Avbokning, ombokning

Avbokning: Ett förbokat tillfälle som är ett abonnemang exklusive timpott samt engångstillfällen kan avbokas av Beställaren via mejl eller telefon till Marish Hemservice AB minst sju (7) arbetsdagar (168 timmar) innan bokad tid. Sker avbokningen senare än sju (7) arbetsdagar (168 timmar) debiteras 100% av bokad arbetstid, oavsett orsak dock inte inställelsesavgift såvida ingen inställelse skett på förbokad tid som är avbokad.

För abonnemang med bindningstid inklusive timpott gäller följande: Avbokat tillfälle kan utnyttjas vid senare tillfälle (högst 12 månader och/eller senast den 31 december samma år). Här kan du läsa mer om hur timpotten fungerar.

Ombokning: Ett förbokat tillfälle kan ombokas av Beställaren via mejl eller telefon till Marish Hemservice AB minst två (2) arbetsdagar (minst 48 timmar) innan bokad tid.

Uteblivna tillfällen: Om Uppdraget inte kan utföras på överenskommen tid och inte avbokats eller ombokats faller tillfället bort och debiteras. Är det en utförare hos Marish Hemservice AB som fått förhinder att närvara vid överenskommen tid tar Marish Hemservice AB kontakt med Beställaren omgående för att hitta en ny tid att ersätta uteblivet tillfälle.

Helgdagar: Uppdraget har uppehåll för nationella helgdagar om inte tid har ombokats. Abonnemang med timpott kan timmarna utnyttjas vid senare tillfälle (högst 12 månader och/eller senast den 31 december samma år)

5. Nöjdhetsgaranti Abonnemang

Är Beställaren inte nöjd med Marish Hemservice AB efter första uppdraget åtar sig Marish Hemservice AB att byta utförare mot annan utförare.

6. Fel, avvikelser och reklamationer

Beställaren ska underrätta Marish Hemservice AB inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt att Tjänsten är felaktig (reklamation). Marish Hemservice AB åtar sig att åtgärda felet och rätta till avvikelsen inom 36 timmar, om möjligt.

Om Marish Hemservice AB inte lyckats rätta till avvikelsen har Beställaren rätt att begära avdrag på priset. Marish Hemservice AB ges rätt att fotografera eller på annat sätt dokumentera avvikelser, fel, förseningar, skador mm.

7. Kundens åtagande

Fri åtkomst: Beställaren skall ge fri åtkomst till arbetsplatsen så att tjänsten kan utföras. Med fri åtkomst menas att Marish Hemservice personal kan komma åt platsen där tjänsten skall utföras under överenskommen tid, samt lämna efter att tjänsten är utförd.

Kunden måste säkerställa att portkoder och nycklar är tillgängliga och aktuella. Med nycklar inkluderas även nycklar till balkong, altan, tvättstuga och soprum om Marish Hemservice behöver tillgång till dessa utrymmen.

Om Marish Hemservice ej fått åtkomst till arbetsplatsen på utsatt tid kommer Marish Hemservice försöka kontakta Beställaren på Beställarens angivna telefonnummer för att Marish Hemservice åtkomst. Om Marish Hemservice inte når Beställaren inom 15 minuter från inplanerad städtid, anses städtiden förverkad och Beställaren debiteras för en ordinarie städning utan Rut-avdrag.

Med fri åtkomst avses även att det är Beställarens ansvar att boka tvättstuga om ett sådant arbetsmoment är beställt. Missar Beställaren att boka tvättid så utförs ingen tvätt åt kunden, men Beställaren debiteras för tjänsten som om den vore utförd. Marish Hemservice kommer vid sådana tillfällen försöka utföra andra moment åt beställaren om möjligt.

Arbetsplatsens skick: Beställaren skall se till att arbetsplatsen är i sådant skick att tjänsten kan utföras. Detta kan till exempel handla om att fönster ej är blockerade med möbler samt att fönsterbrädan är tömd inför en bokad fönsterputs.

Alla priser samt tider som anges av Marish Hemservice är beräknade utifrån normalt slitage samt normalt nedsmutsat skick. Vid extra slitage/nedsmutsning kan priset öka då detta kräver mer tid. I dessa fall meddelas beställaren innan tjänsten utförs.

Övrigt: Marish Hemservice AB ges rätt att lämna dokument på undanskymd plats i Objektet för att kunna utföra tjänst.

8. Uppsägningstid

Abonnemang med bindningstid löper under avtalad kontraktstid utan uppsägningstid. Allmänna villkor för tjänster och serviceuppdrag, giltiga från den 31 maj 2022. Abonnemang utan bindningstid löper tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om 30 dagar.

För det fall Beställare har nyttjat ett kampanjerbjudande gäller bindningstid om 3 kalendermånaders uppsägningstid från första förbokade tillfället.

9. Betalningsvillkor

Marish Hemservice AB fakturerar månadsvis i efterskott för utförd Tjänst. Betalning sker till Marish Hemservice AB bankgirokonto. Betalning skall ske 10 dagar efter fakturadatum. Tilläggstjänster faktureras löpande av Leverantören och betalning skall vara Marish Hemservice AB tillhanda senast 10 dagar efter fakturadatum. Faktura avgift på 39 kr tillkommer vid valet pappersfaktura. Valet E-post faktura är miljövänlig och kostnadsfritt.

Det är Beställarens ansvar att kontrollera så att tak för skattereduktion ej överstigits samt att man är ägare till fastighet vid ROT-arbete. För det fall skattereduktion har nyttjats fullt ut eller ej ägare till fastighet är kunden ersättningsskyldig för de kostnader detta kan åsamka Marish Hemservice AB, för närvarande 350 kr ink moms. Vid försenad betalning debiteras en påminnelseavgift om 60 kr vid utskickad påminnelse. vid utskickat inkassokrav debiteras 180 kr. Dröjsmålsränta tillkommer med 24 procent (2 procent per månad) efter förfallodag.

10. Prisjustering

Priserna för tjänster framgår av Huvudavtalet/orderbekräftelsen. Marish Hemservice AB förbehåller sig rätten att justera priserna. Sådan ändring skall aviseras minst en månad i förväg på adressen www.marishhemservice.se/priser. Varken prissänkningar eller prishöjningar påverkar en tjänst som redan är utförd.

11. Arbetsledning och kontaktperson

Arbetet leds och kontrolleras av Marish Hemservice AB arbetsledare. Arbetsledaren rapporterar till Beställarens kontaktperson. Beställaren skall utse kontaktperson till vilken Marish Hemservice AB kan vända sig för rapportering och förfrågningar.

12. Nycklar mm

Beställaren skall tillhandahålla Marish Hemservice AB rätt antal nycklar, passerkort, portkod eller motsvarande, nedan benämnda ”Nycklar”, för tillträde till Objektet. Marish Hemservice AB förser Nycklarna med registrerade nummerbrickor. Tillhandahållande av Nycklar skall ske till en för Marish Hemservice AB behörig person som har rätt att kvittera utlämnade Nycklar. Återlämnande av Nycklar sker endast till den person hos Beställaren som inlämnat dessa eller till person som kan uppvisa identiska nycklar.

14. Ansvar

Marish Hemservice AB är skyldig att utge ersättning för skador som tillfogats Beställaren på grund av Marish Hemservice AB:s dröjsmål eller fel. Ersättning för skada omfattar inte förlust i näringsverksamhet. Personskador regleras i enlighet med Marish Hemservice AB:s ansvarsförsäkring. Beställaren skall så långt möjligt vidta åtgärder för att begränsa skadans omfattning. Marish Hemservice AB kan inte göras ansvarigt för maskinhaveri eller andra skador som orsakas av normalt slitage på Beställarens maskiner/sak. Eventuella skador eller annan åverkan på maskiner/sak som användes av Marish Hemservice AB utförare, som inte orsakas av grovt slarv eller annan skadegörelse av denne, skall ersättas av Beställaren. Om Beställaren kräver ersättning för skadad maskin/sak skall det skadade objektet lämnas över till Marish Hemservice AB. Skaderapport/-anmälan skall lämnas in skriftligt och i de fallen det är möjligt skall bild bifogas.

15. Ersättningsanspråk på grund av skada

Eventuellt ersättningsanspråk skall anmälas inom skälig tid skriftligt till Marish Hemservice AB, dock senast fem (5) arbetsdagar efter att skadan konstaterats. Om ersättningsanspråket anmäls senare förlorar beställaren rätten att åberopa felet. Gäller ersättningen skador på glas ersätter vi endast skador som är mer betydande än normal förslitning: Skadan måste vara synlig på normalt betraktnings avstånd. Avståndet måste vara minst tre (3) meter och synas även när den inte är under direkt solljus.

16. Försäkring

Marish Hemservice AB innehar ansvarsförsäkring som säkerhet för fullgörandet av eventuell skadeståndsskyldighet enligt dessa allmänna villkor. Ansvarsförsäkringen täcker både person- och sakskada vid varje skadetillfälle. Beställarens försäkring ska täcka skador som inte är orsakade av grovt slarv eller

skadegörelse från Marish Hemservice utförare. Nycklar förvaras betryggande. Marish Hemservice AB är även försäkrad mot låsbyten som kan inträffa vid förlust av Nycklar.

17. Force Majeure

Händelser utom Marish Hemservice AB kontroll såsom krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara, strejk, lockout, blockad eller ingripande av offentlig myndighet, som medför att Marish Hemservice AB icke, eller endast till onormalt höga kostnader, kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, fritar Marish Hemservice AB från fullgörande av dessa skyldigheter under den tid förhållandet råder. Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om Marish Hemservice AB själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

18. Ändringar och tillägg

Villkorsändringar meddelas beställaren minst två veckor innan ikraftträdande. Villkoren publiceras på Marish Hemservice AB hemsida: marishhemservice.se

19. Hävning

Part äger rätt att häva avtalet om motparten försätts i konkurs eller kan bedömas vara på sådant obestånd att denne inte kan förväntas fullgöra sina skyldigheter och betryggande säkerhet för det rätta fullgörandet av partens kontraktsenliga förpliktelser inte ofördröjligen ställs efter begäran härom. Om betalning inte erläggs i rätt tid och Beställaren trots påminnelse därom inte har betalt, har Marish Hemservice AB rätt att upphöra med arbetet och häva avtalet i enlighet med konsumenttjänstlagens bestämmelser.

20. Sekretess

Varje uppdrag behandlas med sekretess. Marish Hemservice AB`s medarbetare har skrivit på en sekretessförbindelse och därmed tystnadsplikt. Beställare förbinder sig i sin tur att behandla information och material från Marish Hemservice AB i form av referenser och dylikt konfidentiellt.

21. GDPR – Hantering av personuppgifter

Marish Hemservice AB behandlar dina personuppgifter i enighet med dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer om detta på www.datainspektionen.se. Marish Hemservice använder personuppgifter för att kunna uppfylla tjänsteleveranser samt för uppföljning och marknadsföring. Marish Hemservice behandlar personuppgifterna internt inom företaget men använder även utomstående företag som får del av personuppgifterna för att kunna fullfölja bokad tjänst. Marish Hemservice har utsett en personuppgiftsansvarig som har till uppgift att hantera frågor och se till att Marish Hemservice följer bestämmelserna.

22. Kontakt

Meddelande till Marish Hemservice AB kan endast lämnas på:

Telefonnummer 010-330 70 50
E-post: hej@marishhemservice.se
Per brev till adressen:
Marish Hemservice AB
Box 30003
200 61 Limhamn

Marish Hemservice AB
Martin Kjellbom, VD
Tel: 010-330 70 50
www.marishhemservice.se

Godkänd för F-Skatt
Org.nr: 559372–6259
BG: 5844–3045

Allmänna villkor för tjänster och serviceuppdrag, giltiga från den 31 maj 2022.

Marish Hemservice erbjuder tjänster inom städning, fönsterputs, trädgårdsservice, hantverksservice, vardagsomsorg, familjeservice, husdjurservice och mer i hela Skåne.
© Marish Hemservice AB
Huvudkontor: Postadress Box 30003, 200 61 Limham
Org.nr. 559372-6259
Pe-form reklam- och webbyrå
cross